MENU
เดินหน้าโครงการโคขุน ในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง

ปศุสัตว์ร่วมสหกรณ์เดินหน้าโครงการโคขุน ในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด เพื่อเพิ่มปริมาณโคให้เพียงพอกับความต้องการตลาด...

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า เพื่อเพิ่มปริมาณโคให้เพียงพอกับความต้องการตลาด กรมปศุสัตว์ ร่วมกับสหกรณ์ และ สปก.ส่งเสริมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเลี้ยงโคขุนในหลายๆ พื้นที่ และในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร เป็นหนึ่งในจำนวนนี้

"การส่งเสริมเลี้ยงโค วันนี้อยู่ในรูปของฟาร์มปศุสัตว์แปลงใหญ่ เพื่อให้การตลาดเข้มแข็ง แหล่งอาหาร การให้คำแนะนำอบรมเกษตรกรทำได้ง่ายขึ้น สำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมีระบบการจัดการอย่างเป็นระบบมาตรฐาน และยังมีเครือข่ายและสมาชิกในการเชื่อมโยงกลางน้ำและปลายน้ำ เป็นตลาดเนื้อโคขุนที่แรกของจังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ขึ้นชื่อคือ "ปางศิลาทอง บีฟ" ซึ่งนำมาแปรรูปได้รสชาติดี อยู่ในโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2"

นอกจากนี้กลุ่มผู้เลี้ยงโคยังมีการผลิตอาหารโคขุนไว้ใช้เองในกลุ่มสมาชิก ด้วยการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แซมไร่มัน และปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นพืชอาหารสัตว์ มีการทำงานวิจัยร่วมกับกรมปศุสัตว์เพื่อช่วยกระบวนการผลิต สามารถลดต้นทุน และกำลังดำเนินการเพื่อเป็น Feed Center ต่อไป

ทั้งนี้นอกจากเกษตรกรสมาชิกจะมีรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อแล้ว ยังมีรายได้เสริมเพิ่มจากการจำหน่ายมูลโค การผลิตปุ๋ยหมัก และการปลูกพืชสวนครัว ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น.