MENU
ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก”
                   

ด้วยด้วยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับเป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ๔ สาขาอาชีพ ได้แก่ อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) อาชีพช่างขึ้นรูปทรงเปิด (open profile) และอาชีพช่างชุบสังกะสีจุ่มร้อน (hot dip galvanizing) โดยโครงการได้จัดทำมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนั้น


รายอะเอียดเพิ่มเติมและแบบตอบรับ สามารถคลิกเข้าไปในรูปภาพในข่าว